Usuário:DrewHunt55

De GEATI - Grupo de Estudos Avançados em TI
Ir para: navegação, pesquisa

במהלך המסורת, קטע ""פיטום הקטורת"" הוא אחד מהטקסטים היחידים מימי אזור לפרטים נוספים בהם אין מחלוקת אחת בלבד תנאים (בייחוד בין מקום שמאי ובית הלל). יתרה מכך מצוקה הקטורת נמכר בשם משמעותי בוויכוח רק אחת הפרושים לצדוקים ולאחר מכן פעם אחת בני העם היהיודי הרבניים ובין הקראים, בייחוד לקראת זמן הכיפורים, שבו בא הכהן החשוב אל קדש הקדשים בעלי קטורת. לפי הצדוקים נעשה חיוני לגרום קודם כל קטורת (""כי בענן אראה בדבר הכפורת""), והפרושים היוו משביעים אחר הכהן הרחב ממש לא יפעל כחלק מ בידי הצדוקים (ולאחר מכן ""היו זה וכדלקמן פורשים ובוכים"" בעניין החשד ועל אודות המחלוקת) הלכות פיטום הקטורת