Usuário:EllaGilbert55

De GEATI - Grupo de Estudos Avançados em TI
Ir para: navegação, pesquisa

המוסדות לאמירת פיטום הקטורת

שחזור השייך מזבח הזהב אודותיו הוקטרה הקטורת במשכן

התפילות שחרית ומנחה נאמרו מזמן הקרבת התמיד מטעם שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד של אחת הערביים. קרבנות צריכים להיות הובאו יחד עם קטורת. בימינו התפילות הללו נאמרות באתר הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה עלינו מקום המוצלח בתפילה. אצבעות לתורה