Mudanças entre as edições de "Trng-mm-non-Hoa-Sen--Hoa-Sen-Montessori-m"

De GEATI - Grupo de Estudos Avançados em TI
Ir para: navegação, pesquisa
(Trng-mm-non-Hoa-Sen--Hoa-Sen-Montessori-m)
 
m (Trng-mm-non-Hoa-Sen--Hoa-Sen-Montessori-m)
 
Linha 1: Linha 1:
Đối với Trường mầm non Hoa Sen th&igrave; mỗi đứa trẻ l&agrave; “một nh&agrave; th&aacute;m hiểm cảm quan”, [https://truongmamnonhoasen.edu.vn truong mam non hoa sen] những nghi&ecirc;n cứu của m&igrave;nh, b&agrave; n&oacute;i rằng trẻ bắt đầu trải nghiệm thế giới bằng cảm quan ngay từ l&uacute;c mới lọt l&ograve;ng mẹ, th&ocirc;ng qua những gi&aacute;c quan. Điều đ&oacute; c&oacute; &yacute; nghĩa rằng học m&ocirc;n cảm gi&aacute;c l&agrave; trẻ học c&aacute;ch nhận thức, định h&igrave;nh thế giới xung quanh m&igrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c gi&aacute;c quan tr&ecirc;n cơ thể.<br /><br /><br />
+
Đối với Trường mầm non Hoa Sen th&igrave; mỗi đứa trẻ l&agrave; “một nh&agrave; th&aacute;m hiểm cảm quan”, [https://www.openlearning.com/u/mapleronald6/blog/TrngMmNonHoaSenHoaSenMontessori truong mam non hoa sen] những nghi&ecirc;n cứu của m&igrave;nh, b&agrave; n&oacute;i rằng trẻ bắt đầu trải nghiệm thế giới bằng cảm quan ngay từ l&uacute;c mới lọt l&ograve;ng mẹ, th&ocirc;ng qua những gi&aacute;c quan. Điều đ&oacute; c&oacute; &yacute; nghĩa rằng học m&ocirc;n cảm gi&aacute;c l&agrave; trẻ học c&aacute;ch nhận thức, định h&igrave;nh thế giới xung quanh m&igrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c gi&aacute;c quan tr&ecirc;n cơ thể.<br /><br /><br />

Edição atual tal como às 07h23min de 25 de setembro de 2020

Đối với Trường mầm non Hoa Sen thì mỗi đứa trẻ là “một nhà thám hiểm cảm quan”, truong mam non hoa sen những nghiên cứu của mình, bà nói rằng trẻ bắt đầu trải nghiệm thế giới bằng cảm quan ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ, thông qua những giác quan. Điều đó có ý nghĩa rằng học môn cảm giác là trẻ học cách nhận thức, định hình thế giới xung quanh mình thông qua các giác quan trên cơ thể.